Zadania Zespołu

Do zakresu działania Zespołu ds. Nauki należy:

1. Obsługa administracyjna procesów ubiegania się przez Uczelnię i jednostki organizacyjne o środki na finansowanie działalności naukowej i badawczej w obszarze:

-działalności statutowej;

-dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych;

2. Obsługa administracyjna działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów w zakresie:

-stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego; 

-stypendiów naukowych,

-nagród Rektora PW oraz ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

-innych nagród,

-konkursów naukowych

3. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją środków trwałych i nietrwałych w zakresie aparatury naukowo-badawczej;

4. Współpraca z właściwymi komisjami senackimi i rektorskimi;

5. Prowadzenie w zakresie powierzonych prac, w Systemie Informacyjnym Badań Zespołu ds. Nauki baz danych obejmujących nadane w Uczelni stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego;

6. Monitorowanie informacji dotyczącej krajowej działalności naukowej oraz śledzenie zmian w przepisach prawnych, z zakresu działalności ZNN;

7. Przekazywanie informacji, o których mowa w pkt 6 do publikacji oraz do wiadomości kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni;

8. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej w opracowywaniu projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni w zakresie dotacji statutowej;

9. Współudział w sporządzaniu sprawozdań dla GUS oraz władz Uczelni z zakresu powierzonych zadań;

10. Przygotowywanie i proponowanie zmian w projektach wewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem działalności ZNN.

 

Zespół ds. Nauki podlega kanclerzowi. Decyzje merytoryczne podejmuje rektor lub odpowiednio: prorektor ds. nauki, prorektor właściwy ds. obejmujących wyróżniony zakres działania zespołu zgodnie z kompetencjami.