Finansowanie nauki

1 października 2018 roku weszła w życie nowa Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668), z dnia 20 lipca 2018 r.

Główne zmiany w finansowaniu to:

  • Wprowadzono jedną subwencję, zamiast finansowania w postaci odrębnych dotacji
  • Od stycznia 2019 r. środki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego otrzymywać będzie uczelnia, a nie podstawowa jednostka naukowa
  • większa elastyczność w wydatkowaniu środków i ochronny tunel finansowy
  • dodatkowe strumienie finansowania – uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości,

 

Wysokość subwencji ze środków finansowych jest ustalana na podstawie algorytmów określonych w Rozporządzeniu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie            i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Zgodnie z art. 371 Ustawy 2.0  w formie subwencji - przyznaje się środki finansowe na:

a) utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego,

b) utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

W formie dotacji podmiotowej - przyznaje się środki finansowe na utrzymanie:

a) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,

b) specjalnej infrastruktury informatycznej

– mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa

W formie dotacji celowej - przyznaje się środki finansowe na inwestycje związane z:

a) kształceniem,

b) działalnością naukową