Informacje ogólne

Europejska Karta Naukowca jest dokumentem opisującym prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Wyróżnienie HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. To prestiżowe wyróżnienie Komisja Europejska przyznaje instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym sprzyjające warunki pracy, rozwoju kariery, mobilności a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. 

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych. 

  

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca.

Przyznanie znaku HR jest jednym z działań KE nakierowanych na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie i tym samym zwiększenie ich mobilności.

Posiadanie wyróżnienia HR, oznacza m.in.:

• wyróżnienie i prestiż dla jednostki naukowej jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne  z europejskimi standardami warunki przy realizacji działalności naukowej i/lub badawczo rozwojowej (B+R),

• podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce naukowej, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej respektującej transparentne zasady przy rekrutacji naukowców,

•premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych KE (np. Horyzont 2020),

• premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych NCN, NCBiR, a także w konkursach i programach MNiSW.