Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2019

dyplom
źródło:własne

Do dnia 17 czerwca 2019r. można składać wnioski o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za:

 • Wyróżniającą się rozprawę doktorską,
 • Wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • Osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej,  wskazane w rozporządzeniu w §5.

Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską oraz wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą do nadania stopni naukowych może być przyznana osobie, której stopień naukowy został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, natomiast nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej przyznawana jest osobie, która uzyskała owe osiągnięcie podczas zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej.

Uwaga!

Uczelnia może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do każdej z wymienionych wyżej kategorii nagród.

Wniosek parafowany przez Dziekana wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 17 czerwca 2019 r.        w Zespole ds. Nauki (Gmach Administracji Centralnej, pokój 402) do p. Joanny Gruszki.

Ponadto pełną dokumentację  należy przesłać w formie elektronicznej (w pliku PDF) na adres e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD PREZESA RADY MINISTRÓW:

1)     w przypadku nagrody za wyróżniające się rozprawy doktorskie:

 •  znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 •  poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej,
 • poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych,
 •  poziom umiejętności autora rozprawy doktorskiej w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;

2)     w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

 •  znaczenie osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu, a także dla rozwoju kadry   dydaktycznej lub naukowej,
 •  poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury;

3)     w przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej:

a)     w przypadku działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej:

 •  poziom innowacyjności i nowatorstwa uzyskanego osiągnięcia,
 •  znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki lub kultury w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 •  znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla dziedziny nauki lub w dziedzinie sztuki, w której zostało ono uzyskane,
 •  znaczący wkład w rozwój dziedziny nauki lub dziedziny sztuki,
 •  aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem badawczym lub artystycznym realizującym projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych lub inicjowanie działalności takich   zespołów,

b)     w przypadku działalności wdrożeniowej:

 • nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
 • aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

 Szczegółowe informacje pod nr tel. : (22) 234 + wew.: 64-46

Wymagane dokumenty i formularze oświadczeń

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000976/O/D20190976.pdf