Dotacje na utrzymanie aparatury naukowo- badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej

stanowisko badawcze
źródło:www.znn.pw.edu.pl

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji na utrzymanie:

  • aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,
  • specjalnej infrastruktury informatycznej.

Wnioski:

Wnioski należy złożyć w systemie OSF w terminie do 31 października 2019 r.

We wskazanym terminie wnioskodawcę zobowiązuje się do złożenia wygenerowanych z systemu OSF informacji zawierających dane wnioskodawcy i  oświadczenia  (określone odpowiednio w części A wniosku) w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra lub w postaci papierowej.

W związku z powyższym  prosimy o wydrukowanie:

- części A wniosku – w dwóch egzemplarzach opatrzonych pieczęcią jednostki i podpisem kierownika jednostki,

- całości wniosku -  w jednym egzemplarzu wydrukowanym z systemu OSF opatrzonym pieczęcią jednostki, podpisem kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora,

oraz dostarczenie do Zespołu ds. Nauki do dnia 28 października 2019 r.                                                                                                                                       

Po akceptacji wniosku przez Kwestor i Rektora PW, Zespół ds. Nauki poinformuje jednostki naukowe o możliwości wysłania wniosku elektronicznie w systemie OSF.

UWAGA! W przypadku dokumentacji podpisywanej przez osoby nie będące kierownikami jednostki, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Raporty:

Podmiot, któremu przyznano środki finansowe na utrzymanie aparatury naukowo- badawczej lub specjalnej infrastruktury informatycznej składa w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on raporty w terminach:

  • do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane, a w przypadku gdy niewykorzystane środki na realizację zadania zostały pozostawione w dyspozycji podmiotu na rok następny – do dnia 31 marca roku następującego po tym roku.

Więcej informacji: Zespół ds. Nauki, p. Joanna Gruszka, e-mail: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl, tel. wew. 6446

Źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo- badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r., poz. 893)