Dotacje na realizację inwestycji aparaturowych i budowlanych

inwestycje
źrodło:e-gospodarka.pl

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji na realizację działalności naukowej obejmującej inwestycje:

  • w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł
  • budowlane.

 Wnioski:

Wnioski należy złożyć w systemie OSF w terminie do 15 września 2019 r.

(moduł umożliwiający utworzenie nowego wniosku ma zostać uruchomiony wraz z końcem lipca 2019 r.) 

We wskazanym terminie wnioskodawcę zobowiązuje się do złożenia wygenerowanych z systemu OSF informacji zawierających dane wnioskodawcy i  oświadczenia  (określone odpowiednio w części A wniosku) w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra bądź w postaci papierowej.

Uwaga! W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w tym wystąpienia zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy, wniosek może zostać złożony bez zachowania wskazanego terminu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019r., z zachowaniem formy papierowej dokumentu.                                      Wzór wniosku o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składany w trybie wymaganym, będzie zawierał informacje tożsame z zawartymi we wniosku szczególnym/losowym.W sytuacji składania wniosku w trybie szczególnym, do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kopie dokumentów zawierających opis zdarzenia losowego oraz poświadczających zaistniałą szkodę, jeżeli wystąpiła, albo uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji.

 W związku z powyższym  prosimy o wydrukowanie:

- części A wniosku – w dwóch egzemplarzach opatrzonych pieczęcią jednostki i podpisem kierownika jednostki,

- całości wniosku - w jednym egzemplarzu wydrukowanym z systemu OSF opatrzonym pieczęcią jednostki, podpisem kierownika jednostki i pełnomocnika kwestora,

oraz dostarczenie do Zespołu ds. Nauki do dnia 9 września 2019r.

Po akceptacji wniosku przez Kwestor i Rektora PW, Zespół ds. Nauki poinformuje jednostki naukowe o możliwości wysłania wniosku elektronicznie w systemie OSF. Dokumentacja podpisana przez osobę nie będącą kierownikiem jednostki, wymaga załączenia stosownego pełnomocnictwa.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji, podmiot, któremu środki te zostały przyznane, składa do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 egzemplarze umowy dotacyjnej podpisanej przez uprawnione osoby oraz harmonogram płatności.

Raporty:

Podmiot, któremu zostały przyznano środki finansowe na realizację inwestycji składa w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i nauce POL-on raporty w terminach:

  • raport roczny - do dnia 28 lutego roku następującego po roku, na który środki finansowe zostały przyznane,
  • raport końcowy - do 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji.

 Więcej informacji: Zespół ds. Nauki, p. Joanna Gruszka, e-mail: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl, tel. wew. 6446

Załączniki:

1. Wzór wniosku szczególnego/losowego o finansowanie inwestycji aparaturowych i budowlanych

Źródło: Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 marca 2019r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 533)