Przepisy dotyczące stypendiów doktorskich

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. (.pdf) w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. nr 160, poz. 956).
  2. Zarządzenie Rektora PW nr 11/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. (.pdf)  w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o stypendium doktorskie.

załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora:  Umowa o przyznanie stypendium doktorskiego (.doc)