Harmonogram prac

Jednym z głównych etapów ubiegania się o przyznanie przez Komisję Europejską wyróżnienia HR będzie przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w PW.

Na podstawie analizy zostanie przygotowana strategia HR i plan działań ukierunkowane na określenie najważniejszych braków wraz z opisem konkretnych działań prowadzących do ich likwidacji.

Jednym z narzędzi wewnętrznej analizy będzie ankieta skierowana do pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych, naukowo – badawczych, naukowo – technicznych.

Liczymy na zaangażowanie Państwa w podzieleniu się swoimi opiniami dotyczącymi warunków pracy w Politechnice Warszawskiej.

Państwa głos w ankiecie, to głos w ważnym dla naszej Uczelni działaniu !

  

PRACE WDROŻENIOWE

  

16 stycznia 2018 r.

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej podpisuje i wysyła  deklarację (.pdf)  dla zasad i zaleceń zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie (.pdf)  postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

05 lutego 2018 r.

Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji, informując o wszczęciu procedury ubiegania się przez Politechnikę Warszawską o wyróżnienie HR Exellence in Research  (pismo KE) (.pdf) .

05 lutego – 27 kwietnia 2018 r.

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej inicjuje działania mające na celu włączenie społeczności akademickiej w proces wdrożenia znaku HR. 
W ramach podjętych inicjatyw można wymienić:

  1. Wysłanie informacji do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, przybliżających proces ubiegania się o wyróżnienie HR,
  2. Zainicjowanie procesu powołania Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR wskazanych przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych PW,
  3. Przeprowadzenie spotkań mających na celu ustalenie planu wdrożenia.

14 maja 2018 r.

JM Rektor Politechniki Warszawskiej wydaje  decyzję (.pdf) w Politechnice Warszawskiej zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 

 

Nadzór merytoryczny nad pracami Zespołu został powierzony prof. dr hab. inż. Wojciechowi Wawrzyńskiemu Prorektorowi ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej.

 

Harmonogram prac Zespołu:

przygotowanie ankiety,

przygotowanie analizy aktów prawnych.

06.06.2018 r.

Spotkanie pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego Prorektora ds. Ogólnych, Prof. dr hab. Rajmunda Bacewicza Prorektora ds. Nauki oraz dr Małgorzaty Sidor – Rządkowskiej Przewodniczącej Zespołu ds. wdrożenia logo HR.

Celem spotkania było przybliżenie założeń planowanego wdrożenia, korzyści płynących z uzyskania wyróżnienia HR oraz przedstawienie działań dotychczas zrealizowanych i pozostających do realizacji przy współudziale powołanych Pełnomocników.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Zespołu oraz Pełnomocnicy ds. wdrożenia logo HR.

do 08.06.2018 r.

przeprowadzenie pilotażu ankiety wśród członków Zespołuzgłaszanie uwag i wprowadzanie ewentualnych korekt,

uruchomienie badania: przesłanie do Pełnomocników ds. wdrożenia logo HR narzędzia w wersji właściwej (ankieta on-line),

do 11.06.2018 r.

rozesłanie zaproszeń do badania do badanej populacji pracowników,

do 18.06.2018 r.

pierwszy monit (przypomnienie o badaniu z prośbą o wypełnienie, wysyłany z systemu ankietowego),

do 25.06.2018 r.

drugi monit (j.w.),

do 30.06.2018 r.

przeprowadzenie ankiety, zamknięcie badania.

  

Przydatne linki:

Euraxess